SkillsEvents

DIGWYDDIAD SGILIAU, GYrfa A PHRENTISIAETH MWYAF LLANDUDNO

Noddir gAN

DEWCH GYDA NI

Gwybodaeth am
SgiliauCymru

Ymunwch â ni SgiliauCymru yn, 5 Hydref 2023, 9:30 – 2:30pm.

Yn SgiliauCymru, bydd pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol yn cael cyfle i gwrdd â chyflogwyr lleol a chenedlaethol a darparwyr addysg o ansawdd uchel wyneb yn wyneb i gael cyngor arbenigol am yrfaoedd ac i gynllunio eu gyrfaoedd. Eleni, byddwn yn croesawu 2,400 o bobl ifanc a 40 o arddangoswyr i SgiliauCymru, sy’n golygu mai dyma’r digwyddiad gyrfaoedd, hyfforddiant a phrentisiaeth mwyaf sy’n cael ei gynnal am ddim yng Nghymru.

Mae SgiliauCymru yn rhoi cyfle i bobl ifanc archwilio’r cyrsiau addysg cyffrous sydd ar gael drwy rai o golegau a phrifysgolion mwyaf poblogaidd Cymru ac archwilio amrywiaeth eang o gyfleoedd prentisiaeth a chyrsiau hyfforddi ar gyfer y swyddi mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Mae SgiliauCymru yn rhoi cyfle prin i fyfyrwyr elwa o gysylltiad uniongyrchol â chyflogwyr gweithredol a darparwyr cyrsiau, gan roi’r cyfle gorau iddyn nhw ddewis cwrs neu swydd sy’n addas iddyn nhw.

Lawrlwythwch

Skills Events | Skills, career and apprenticeship events across the UK | Arrow

Mae’r arddangoswyr yn dod o nifer o golegau, prifysgolion a diwydiannau i roi amrywiaeth eang o gyfleoedd i’n hymwelwyr ddewis o’u plith. Mae SgiliauCymru yn ffordd wych i bobl ifanc archwilio gwahanol gyrsiau a diwydiannau a dysgu am yr holl lwybrau gyrfaoedd posib. Bydd myfyrwyr sy’n bwriadu dilyn cwrs dysgu cysylltiedig â gwaith yn cael cyfle i archwilio a gwneud cais am brentisiaethau, cynlluniau hyfforddi a swyddi i raddedigion yn Llandudno a rhanbarthau ehangach ledled Cymru ar yr hysbysfwrdd swyddi gwag byw yn y lleoliad. Mae mwy o opsiynau cyrsiau a llwybrau at waith nag erioed o’r blaen, gan gynnwys prentisiaethau gradd sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd a chymwysterau newydd eraill sy’n cyfuno astudio a phrofiad gwaith.

Bydd stondinau’n cynnig cyngor ar gyflogadwyedd a gyrfaoedd i fyfyrwyr a chyngor ar ysgrifennu CV, chwilio am swydd a pharatoi ar gyfer cyfweliadau. Bydd gweithgareddau ymarferol a hwyliog yn cael eu cynnal hefyd mewn stondinau er mwyn i fyfyrwyr gael cipolwg ar y sgiliau y byddan nhw’n eu dysgu a’u datblygu mewn swyddi.

Rydym ni’n croesawu grwpiau mawr ac nid oes cyfyngiad ar nifer y myfyrwyr sy’n gallu mynychu SgiliauCymru o un ysgol. Bydd y digwyddiad yn rhedeg am ddau ddiwrnod yn unig ar 5 Hydref 2023 yn Venue Cymru ac mae lleoedd yn llenwi’n gyflym iawn, felly rydym yn annog ymwelwyr i gofrestru i fynychu cyn gynted â phosibl. Byddwn hefyd yn darparu pecynnau cymorth i’ch helpu i hyrwyddo eich presenoldeb drwy negeseuon testun, e-bost a chyfryngau cymdeithasol a gallwn gynnig bwrsari teithio i nifer cyfyngedig o ysgolion. Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl os hoffech chi wneud cais am daliad bwrsari teithio.

Mae Optimus Education yn rhan o Ymddiriedolaeth Shaw, sef un o elusennau mwyaf y DU. Mae Ymddiriedolaeth Shaw yn sefydliad at ddibenion cymdeithasol sydd wedi ymrwymo i herio anghydraddoldeb a chwalu rhwystrau. Mae SgiliauCymru yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc o bob gallu ac mae ein hymrwymiad i gyfrannu at amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle yn golygu ein bod am sicrhau bod cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant ystyrlon a gwerth chweil ar gael i bawb. Os hoffech chi drafod eich gofynion o ran hygyrchedd gyda’n tîm, anfonwch neges e-bost atom ni yn visi[email protected] a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu.

Skills Events | Skills, career and apprenticeship events across the UK | Arrow

‘Ges i lawer o wybodaeth am y llwybrau rydw i am eu dilyn ar ôl y chweched dosbarth. Mae gen i syniad cliriach nawr o’r hyn y byddaf yn ei wneud. Diolch i SgiliauCymru am ddarparu’r digwyddiad hwn am ddim. Mae llawer o fyfyrwyr, fel fi, wedi elwa’n fawr iawn o’r profiad.’

Person ifanc

‘Roedd y digwyddiad yn wych, yn llawn hwyl! Mae pob math o stondinau ac mae’n addysgol iawn.’

Person ifanc

‘Mae’n gyfle i ofyn cwestiynau agored a chlywed profiadau gwahanol bobl fel fi, sy’n dal i fod yn newydd yn y sector, ond sy’n gallu rhoi cyngor da ynghylch lle mae angen iddyn nhw fynd.’

Prentis ac Arddangoswr, SgiliauCymru

SkillsEvents Tystebau

SgiliauCymru
Cwestiynau Cyffredin

SgiliauCymru yn Venue Cymru
https://www.venuecymru.co.uk/

Mae’r neuadd arddangos ar y llawr gwaelod ac mae ganddi ddrysau llydan, awtomatig.

Rydyn ni’n hapus i ddarparu bathodynnau anabledd cudd, cyfieithwyr a threfnu amser mewn ystafell weddïo neu ystafell dawel. Croesewir cŵn cymorth ond rhaid iddynt fod yn hawdd eu hadnabod ac mae cyfleusterau i gŵn ar gael ar gais. Cofiwch fod yn rhaid gwneud pob cais o ran hygyrchedd cyn eich ymweliad er mwyn i ni allu gwneud trefniadau ar eich cyfer. Os oes gennych chi unrhyw ofyniad nad ydynt wedi’u rhestru yma, cysylltwch â ni yn [email protected] i ofyn am gymorth.

SgiliauCymru
Arddangosyn

Ymunwch â ni SgiliauCymru yn Venue Cymru, 5 Hydref 2023, 9:30 – 2:30pm.

Bydd SgiliauCymru, sef digwyddiad gyrfa, addysg a hyfforddiant mwyaf Cymru yn dod i Venue Cymru ar 5 Hydref 2023. Mae SgiliauCymru yn denu miloedd o bobl ifanc rhwng 15 a 24 oed bob blwyddyn, ynghyd ag arweinwyr gyrfaoedd a dylanwadwyr allweddol, i’w galluogi i edrych ar gyrsiau a llwybrau gyrfa cyffrous. Mae croeso i unrhyw ddiwydiant, darparwr hyfforddiant a sgiliau, colegau a phrifysgolion arddangos a rhannu’r cyfleoedd sydd ganddyn nhw i’w cynnig.

Y fantais unigryw i arddangoswyr yn SgiliauCymru yw’r gallu i gael sgyrsiau wyneb yn wyneb pwysig gyda chyfran sylweddol o’ch marchnad darged. Mae SgiliauCymru yn gyfle i chi drafod yr holl lwybrau gyrfa sydd ar gael yn eich diwydiant a hyrwyddo digwyddiadau agored sydd ar y gweill mewn colegau a phrifysgolion.

Anfonwch neges e-bost atom am arddangos yn SgiliauCymru.

Lawrlwytho

Skills Events | Skills, career and apprenticeship events across the UK | Arrow

SgiliauCymru
Arddangosyn

Mae poblogrwydd prentisiaethau wedi bod yn tyfu’n gyson dros y blynyddoedd diwethaf ac mae’r duedd barhaus at gyrsiau dysgu cysylltiedig â gwaith yn dangos bod galw mawr am gwmnïau sy’n cyflogi prentisiaid. Rydym ni’n awyddus i gynnwys cyflogwyr lleol a chenedlaethol o lawer o wahanol ddiwydiannau er mwyn ein galluogi i gynnig dewis amrywiol o brentisiaethau a chyrsiau i’n hymwelwyr. Mae gweithgareddau rhyngweithiol, fel gweithdai gosod brics, dosbarthiadau coginio ac arddangosiadau gwallt a harddwch, yn creu argraff barhaol ac yn dangos y sgiliau a’r wybodaeth y bydd prentisiaid yn eu datblygu yn eu swyddi. Yn ogystal, bydd hysbysfwrdd cyfleoedd byw yn Venue Cymru i hysbysebu swyddi gwag a chyrsiau presennol.

‘Mae’n wych oherwydd mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc edrych ar wahanol feysydd gwaith a meddwl pa lwybr gyrfa maen nhw eisiau ei ddewis.’
– Heddlu, SgiliauCymru

Dewis gyrfa yw un o’r penderfyniadau mwyaf rydyn ni’n ei wneud a thrwy gyflwyno pobl ifanc i weithwyr proffesiynol profiadol a phrentisiaid sy’n frwdfrydig ynghylch yr hyn maen nhw’n ei wneud, rydyn ni’n eu helpu i wneud dewis mwy gwybodus.

Mae Optimus Education yn rhan o Ymddiriedolaeth Shaw, sef un o elusennau mwyaf y DU. Mae Ymddiriedolaeth Shaw yn sefydliad at ddibenion cymdeithasol sydd wedi ymrwymo i herio anghydraddoldeb a chefnogi pobl i ddod o hyd i gyflogaeth boddhaus a gwerth chweil. Nod Digwyddiadau Sgiliau yw helpu pobl ifanc i gael y cychwyn gorau yn eu gyrfaoedd a chefnogi dyfodol diwydiannau’r DU.

‘Rydw i’n siarad am y diwydiant adeiladu, a nawr mae pobl ifanc yn ymwybodol o bob gyrfa sydd ar gael ym maes adeiladu. Felly os ydych chi’n meddwl am yr holl sectorau sydd yma heddiw, mae manteision enfawr yma i bobl ifanc.’
– Arddangoswr, SgiliauCymru

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am arddangos yn SgiliauCymru ar 5 Hydref 2023 yn Venue Cymru, llenwch y ffurflen fer ar ein tudalen cysylltu â ni a byddwn yn cysylltu â chi. Mae’r llefydd yn llenwi’n gyflym, felly rydym ni’n eich cynghori i archebu eich lle cyn gynted â phosibl.

SgiliauCymru
Noddwr y digwyddiad

SgiliauCymru
Arddangoswyr

SkillsEvents
Contact us

SkillsCymru logo | Skills, career and apprenticeship events across the UK
SkillsScotland logo | Skills, career and apprenticeship events across the UK

Visitors

To enquire about visiting one of our events please contact:
[email protected]

Cyflwyno
ymholiad